Privacyverklaring

VERSIE 2
25/11/2022

Dit is het privacybeleid (hierna het "Beleid") van Belysse Group nv en al haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen, hierbij inbegrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn: Belysse NV, Modulyss NV en ITC Co BV (hierna "Belysse", "wij", "ons", "onze"). Belysse Group nv is een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 172, 8790 Waregem, België.

Het beschermen van de veiligheid en de privacy van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Belysse. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die Belysse verzamelt via haar websites, contactformulieren, bestel- of monsteraanvraagformulieren, op beurzen of evenementen, of via andere communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon, fax en sociale media . Dit beleid legt uit welk type persoonsgegevens wordt verzameld, hoe de persoonsgegevens worden gebruikt en met wie de persoonsgegevens worden gedeeld.

Dit beleid moet samen worden gelezen met het cookiebeleid van Belysse, dat op deze website beschikbaar is.

1 WANNEER IS HET PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die Belysse verzamelt via haar websites, haar contactformulieren, via aanvraagformulieren voor bestellingen of stalen, op beurzen of via andere communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media.

2 WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Belysse is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Belysse bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

Belysse heeft een contactpunt inzake gegevensbescherming aangeduid waar u terecht kan voor alle vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u onder artikel 13 van dit Privacybeleid.

3 VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen uw persoonsgegevens op drie manieren:

3.1 INFORMATIE DIE U ONS HEEFT VERSTREKT

We ontvangen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u indien u uw persoonsgegevens deelt met ons, bv. wanneer u ons contactformulier, bestelformulier of een aanvraagformulier voor een staal invult, wanneer u ons uw contactgegevens geeft op een beurs of evenement of wanneer u ons contacteert (hieronder inbegrepen via e-mail, telefoon, fax of sociale media).

We kunnen de volgende informatie verzamelen, bewaren en gebruiken:

 • basis identiteitsinformatie (zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en andere persoonlijke en/of contactgegevens);
 • informatie in verband met uw beroep (zoals de onderneming waarvoor u werkt, uw functie, enz….)
 • financiële gegevens (zoals informatie betreffende uw krediet-/debetkaart) in geval van bestellingen;
 • informatie betreffende uw aankoopgewoontes (bv. de producten die u aankoopt);
 • de inhoud van uw communicatie met ons;
 • de details van uw communicatie met ons (zoals de datum en het tijdstip van de communicatie, enz.);
 • uw voorkeuren betreffende communicatie zoals door u meegedeeld;
 • informatie vereist om een bestelling uit te voeren (zoals de gegevens betreffende het plaatsen van de bestelling enz.);
 • andere persoonsgegevens die u verkiest ons te verschaffen.

3.2 AUTOMATISCH VERKREGEN INFORMATIE

Daarnaast kunnen we ook andere informatie verzamelen, bewaren en gebruiken die we ontvangen hebben via verschillende technologieën zoals hieronder beschreven.

Het kan gebeuren dat we automatisch verkregen informatie ontvangen betreffende uw voorkeuren en surfgedrag op onze websites. Deze informatie laat ons niet toe om u rechtstreeks te identificeren. We kunnen u niet identificeren louter op basis van de automatisch verkregen informatie. We kunnen de automatisch verkregen informatie aanvullen met de informatie die u ons heeft verstrekt.

U kan meer informatie over het gebruik van cookies door Belysse vinden in ons cookiebeleid.

3.3 INFORMATIE VERKREGEN VAN DERDE PARTIJEN

We kunnen bovendien ook uw persoonsgegevens ontvangen van derde partijen (bv. de organisatoren van beurzen). In dit geval verkrijgen we gewoonlijk persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, adres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer.

4 RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Belysse steunt altijd op een rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van de situatie verwerken we uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • We verwerken uw persoonsgegevens om een contract waartoe u partij bent uit te voeren (zoals het uitvoeren van een bestelling) of indien de verwerking noodzakelijk is om mee te werken aan een juridische verplichting waaraan Belysse onderworpen is;
 • We verwerken bovendien persoonsgegevens op basis van uw toestemming. In bepaalde gevallen zullen we uw toestemming expliciet vragen. In andere gevallen kan uw toestemming gegeven worden door bv. een vakje daartoe aan te vinken tijdens uw bezoek op onze website, of via een andere positieve handeling waaruit uw toestemming wordt afgeleid, zoals de keuze om ons te contacteren via het invullen van een contactformulier op een beurs. In dit geval heeft u steeds het recht om uw toestemming op elk moment voor de toekomst in te trekken;
 • In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens gesteund zijn op het legitieme belang van Belysse (zoals voortdurende verbetering van onze website om te garanderen dat u de best mogelijke ervaring heeft, om ons netwerk, producten en diensten veilig te stellen van misbruik, voor de marketing van onze producten en diensten enz.). In dit geval respecteren we altijd uw fundamentele rechten en vrijheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

5 HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Belysse verwerkt en deelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

5.1 OM U DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN AANGEVRAAGD BIJ BELYSSE TE VERSTREKKEN

We verwerken uw persoonsgegevens om uw vragen en verzoeken te beantwoorden. Indien u een bestelling of een staal aanvraagt, verwerken we uw persoonsgegevens om u de producten te verstrekken.

Voor dit doeleinde verwerken we persoonsgegevens zoals basis identiteitsinformatie, uw communicatie met ons, financiële gegevens (bv. uw krediet-/debetkaart of andere betalingsgegevens), gegevens betreffende de plaatsing van uw bestelling, enz.

Afhankelijk van het geval, worden deze gegevens verwerkt op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen om een overeenkomst met ons te sluiten of op basis van de uitvoering van een contract waartoe u contractspartij bent.

5.2 VOOR ALGEMENE ADMINISTRATIEDOELEINDEN VAN BELYSSE

We verwerken uw persoonsgegevens voor algemene administratiedoeleinden zoals het opstellen van facturen, het beheer van klantengegevens, om te voldoen aan boekhoudkundige verplichten, enz.

Voor dit doeleinde, verwerken we persoonsgegevens zoals basis identiteitsgegevens (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) informatie betreffende uw beroep (zoals de onderneming waarvoor u werkt, uw positie enz.), financiële gegevens (bv. uw krediet-/debetkaart of andere betalingsgegevens).

Afhankelijk van het geval, worden deze gegevens verwerkt op basis van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, op basis van de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan Belysse onderworpen is of op basis van het legitieme belang van Belysse om haar klantengegevens te beheren.

5.3 VOOR DIRECT MARKETING

We verwerken uw persoonsgegevens om u berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven of andere reclame te sturen via e-mail, post, telefoon of andere elektronische communicatiekanalen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw expliciete toestemming of op basis van het legitieme belang van Belysse.

In geval van uw expliciete toestemming kunnen we een profiel creëren op basis van uw aankoopgedrag. Bij dit profiel houden we rekening met uw voorkeuren en interesse in verband met de producten die u heeft aangekocht of andere producten die u zouden kunnen interesseren. Op basis van de informatie verzameld in uw profiel kunnen we u algemene informatie en reclame versturen of informatie en reclame betreffende de producten die bij uw profiel passen of die u zouden kunnen interesseren.

Voor dit doeleinde, kunnen we persoonsgegevens verwerken zoals uw basis identiteitsgegevens, aankoopgedrag, de producten waarin u geïnteresseerd bent, enz.

U wenst deze informatie niet langer te ontvangen? U kan u steeds uitschrijven. Bovendien kan u ons op elk moment hierover contacteren (zie artikel 10 van dit Privacybeleid betreffende uw recht tot bezwaar en artikel 13 van dit Privacybeleid betreffende onze contactgegevens).

5.4 OM TE VOLDOEN AAN JURIDISCHE VERPLICHTINGEN OF REDELIJKE VERZOEKEN

Belysse verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan juridische verplichtingen waaraan Belysse onderworpen is, of om te voldoen aan redelijke verzoeken van officiële instanties of vertegenwoordigers, alsook juridische verplichtingen van financiële instanties (zoals anti-witwas-, fraudepreventie- en antiterrorismewetgeving).

Voor dit doeleinde kunnen we persoonsgegevens verwerken zoals basis identiteitsgegevens, financiële gegevens (bv. uw krediet-/debetkaart of andere betalingsgegevens), de onderneming waarvoor u werkt, uw functie enz.

5.5 OM ONZE WEBSITES, PRODUCTEN EN DIENSTEN TE VERBETEREN

Indien u gebruik maakt van onze websites, onze producten heeft aangekocht, een staal heeft aangevraagd of ons gecontacteerd heeft met een vraag of een klacht, verwerken we uw persoonsgegevens met als doel om onze website, producten en diensten te verbeteren. Bovendien verwerken we persoonsgegevens om de werking van onze websites en de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren.

Voor dit doeleinde kunnen we persoonsgegevens verwerken zoals uw basis identiteitsgegevens, uw aankoopgewoonten, de inhoud van uw communicatie met ons, elektronische identificatiegegevens, enz.

Afhankelijk van het individuele geval kunnen deze persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw expliciete toestemming of het legitieme belang van Belysse om haar websites, producten en diensten te verbeteren.

5.6 OM VEILIGHEIDSREDENEN

Belysse kan uw persoonsgegevens verwerken om de legitieme belangen van Belysse, haar partners of een derde partij te vrijwaren wanneer uw registratie bij of gebruik van de communicatiekanalen kan beschouwd worden als of om het volgende te voorkomen:

a) een inbreuk op de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij;

b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de communicatiekanalen;

c) een gevaar voor de communicatiekanalen of voor een van de onderliggende systemen van Belysse of zijn onderaannemers veroorzaakt door virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of een andere vorm van kwaadwillige code; of

d) een haatdragende, obscene, discriminerende, racistische, lasterlijke, kwetsende of op andere wijze ongepaste of illegale communicatie.

Voor dit doeleinde kunnen we persoonsgegevens verwerken zoals uw communicatie met ons, uw basis identiteitsinformatie, enz.

6 WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Belysse deelt uw persoonsgegevens binnen haar organisatie, bv. met werknemers of verbonden ondernemingen. Verder deelt Belysse uw persoonsgegevens met derde partijen voor zover redelijkerwijze noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.

We doen beroep op externe dienstverleners om een veelvoud aan bedrijfsactiviteiten uit te voeren in onze naam (bijvoorbeeld om product- en dienstverzoeken uit te voeren, uw vragen te beantwoorden, onze websites te hosten, om onze e-mails en andere communicatie te bezorgen, om onze producten en stalen van producten te leveren, om betalingen te beheren of om andere handelingen te stellen in onze naam). Hiervoor kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met de volgende derde partijen:

 • Bepaalde verwerkers die namens ons handelingen stellen, zoals bv. marketing- en communicatiebureaus;
 • Dienstverleners die ons verschillende vormen van diensten verlenen, hiertoe inbegrepen maar niet beperkt tot dienstverleners van betaling, transport, IT, HR-diensten en verzekeringen;
 • Advocaten en externe adviseurs indien noodzakelijk om ons advies te verlenen of om onze rechten te verdedigen;
 • Toezichthoudende overheden: in bepaalde gevallen kan Belysse uw persoonsgegevens doorgeven aan de politie, juridische of andere instanties, indien we menen dat we daartoe verplicht zijn op basis van de toepasselijke wet- of regelgeving of op basis van een rechtsgeldig verzoek daartoe;
 • Kandidaat-overnemers van Belysse in het geval dat (een deel van) onze activiteiten zou overgenomen worden door een derde partij of andere derde partijen indien noodzakelijk voor overname- of fusiedoeleinden.
 • Verkopers, distributeurs, onderaannemers, leveranciers of vertegenwoordigers van Belysse.

De hierboven vermelde partijen ontvangen enkel de persoonlijke informatie die ze nodig hebben om de diensten te leveren die we verzoeken. In elk geval vereisen we van hen voldoende waarborgen voor de bescherming en confidentialiteit van uw persoonsgegevens.

7 VERWERKT BELYSSE UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

Belysse verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk binnen de EER. Uw persoonsgegevens kunnen niettemin doorgestuurd, opgeslagen en verwerkt worden in een land buiten de EER, met inbegrip van zonder hiertoe beperkt te zijn de Verenigde Staten (bv. omdat we bepaalde systemen delen met ondernemingen verbonden met Belysse of omdat we beroep doen op een buitenlandse gegevensverwerker).

In de gevallen waar we dit doen, maken we de informatie over in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. In dit opzicht verbindt Belysse er zich toe om steeds een adequaat en voldoende beschermingsniveau te garanderen door middel van procedures en controles. Belysse garandeert in het bijzonder dat we ons kunnen beroepen op een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), we standaard bepalingen inzake gegevensbescherming afsluiten op grond van artikel 46.2 AVG of dat we ons beroepen op enig andere gepaste waarborg (bv. door het Privacy Shield na te leven).

Indien u vragen heeft of meer informatie zou wensen over de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, kan u ons contacteren via de contactgegevens weergegeven in artikel 13 van dit Privacybeleid.

8 HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het vervullen van de doeleinden die staan beschreven in dit Privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wordt vereist of is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling. We kunnen documentatie die persoonsgegevens bevat bewaren indien we menen dat dergelijke gegevens relevant kunnen zijn voor een lopende of een toekomstige gerechtelijke procedure.

9 HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

We streven ernaar om de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beschermen. Daartoe zullen we gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om ons te helpen uw informatie veilig, accuraat, actueel en volledig te houden en ons te helpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidenteel verlies, verwijdering of schade.

10 WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een specifiek toepassingsgebied of zijn onderhevig aan speciale voorwaarden of uitzonderingen.

 • Recht op inzage: Dit betekent dat u ons bijvoorbeeld kan vragen of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen. Voor meer informatie, zie artikel 15 AVG.
 • Recht op rectificatie: U heeft ook het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie artikel 16 AVG.
 • Recht op gegevenswissing: In sommige gevallen kan u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, bv. wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt, enz. In sommige uitzonderlijke gevallen is Belysse niet verplicht om uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens in te willigen. Voor meer informatie, zie artikel 17 AVG.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kan ons een beperking van uw persoonsgegevens verzoeken, bv. indien u de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens betwist, indien de verwerkingsactiviteit onrechtmatig is, enz. Een beperking van de verwerking houdt in dat we uw gegevens enkel tijdelijk mogen opslaan, tenzij u toch uw toestemming verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens, in het kader van een gerechtelijke procedure of in het algemeen belang. Een beperking kan achteraf beëindigd worden. Voor meer informatie, zie artikel 18 AVG.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Indien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst, kan u ons vragen om uw gegevens over te dragen naar uzelf of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (indien dit technisch mogelijk is). In uitzonderlijke gevallen is Belysse niet verplicht om een gevolg te geven aan uw verzoek. Voor meer informatie, zie artikel 20 AVG.
 • Recht op bezwaar: U kan ons informeren over de specifieke redenen waarom u bezwaar wilt maken tegen een bepaalde verwerkingsactiviteit gebaseerd op het legitieme belang van Belysse. Indien deze specifieke redenen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen, zullen we de verwerkingsactiviteit beëindigen. Belysse kan geen gevolg geven aan uw verzoek wanneer we persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van een rechtsvordering. Indien we persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden kan u ons altijd vragen te stoppen met de verwerking van persoonsgegevens zonder dat u daar een speciale reden voor hoeft op te geven. Voor meer informatie, zie artikel 21 AVG.
 • Recht om niet onderhevig te zijn aan profilering: Belysse zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor profileringsdoeleinden tenzij u ons uw expliciete toestemming hebt gegeven (zie artikelen 4 en 5 van dit Privacybeleid). Om deze reden heeft u de vrijheid te kiezen of u al dan niet gepersonaliseerde informatie en reclame wenst te ontvangen. In deze gevallen zal Belysse ervoor zorgen dat u het recht heeft op menselijke interventie of om uw zienswijze uit te drukken. Voor meer informatie, zie artikel 22 AVG.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit een invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.
 • Recht om een klacht in te dienen: Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid in uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werklocatie of de plaats waar de vermeende schending van de AVG heeft plaatsgevonden. De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in België en is bereikbaar via commission@privacycommission.be.

Aarzel niet om ons te contacteren indien één van deze rechten wenst uit te oefenen of indien u vragen of klachten heeft in dit verband. U begrijpt dat Belysse in dit geval kan vragen voor een bewijs van uw identiteit.

11 HOE ZIT HET MET DE LINKS NAAR ANDERE WEBSITES?

De websites van Belysse kunnen links of verwijzingen bevatten naar andere website of sociale media, die door andere bedrijven worden aangeboden. Belysse is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites of sociale media en dit Privacybeleid is ook niet van toepassing op deze websites of sociale media. Belysse adviseert om het privacy beleid van deze websites en sociale media te raadplegen.

12 HOE WORDT U GEÏNFORMEERD OVER VERANDERINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID?

Dit Privacy beleid werd de laatste keer aangepast op de datum hierboven vermeld.

We streven ernaar om u de beste dienstverlening aan te bieden. Belysse houdt zich daarom het recht voor om van tijd tot tijd naar eigen inzicht dit Privacy beleid aan te passen, te wijzigen of te verbeteren. Dergelijke aanpassing, wijziging of verbetering zal meegedeeld worden via onze websites.

13 VRAGEN BETREFFENDE DIT PRIVACYBELEID

Vragen of klachten betreffende dit beleid, onze website en/of andere verwerkingen van uw persoonsgegevens kunnen rechtstreeks aan ons gericht worden:

 • Via e-mail dataprotection@belysse.com
 • Per post:

  Belysse Group nv
  Compliance Officer
  Franklin Rooseveltlaan 172
  8790 Waregem
  Belgium